Skip to main content
Support

מתקנות עולם: אמנות פמיניסטית וזהות יהודית

הקורס מספר את סיפורן של אמניות יהודיות פמיניסטיות בישראל ובארצות הברית. נלמד על מאבקן למען שוויון וצדק בעולם האמנות, ונדון ביצירותיהן המציגות דימויי גוף נשי-יהודי וסיפורים וחוויות של נשים בהיסטוריה, בשואה ובתנאי הגירה.

Start Date: Dec 24, 2018
Duration: 8 שבועות | 2- 4 בשבוע
Price: Free

Course Description

אמניות יהודיות נמנות עם המובילות והמשפיעות ביותר בתנועת האמנות הפמיניסטית מאז היווסדה בשנות השבעים של המאה הקודמת. בקורס "אמנות פמיניסטית וזהות יהודית" נבחן את האופן שבו האמנות, הפמיניזם והיהדות משיקים זה לזה, ונראה כי הצטלבות התחומים האלה מאירה את תרומתן הייחודית של אמניות ממוצא יהודי לעולם האמנות ולחברות היהודיות השונות בחמישים השנים האחרונות.

בקורס נתוודע גם ליצירות החשובות ביותר בתחום זה, שנוצרו באמצעים אמנותיים מגוונים: ציור, פיסול, צילום, מיצב ואמנות וידאו. נבחן בו את עשייתן של אמניות יהודיות פמיניסטיות לאור תיאוריות של אמנות, יהדות, פמיניזם ומגדר, ונתבונן ביצירותיהן על רקע ההקשרים החברתיים, התרבותיים והדתיים שבתוכם הן נוצרו. נבהיר גם את הדרכים שבהן תורמת האמנות היהודית הפמיניסטית לחשיפת החוויות, הסיפורים ונקודות המבט של נשים שהודרו במשך שנים רבות מההיסטוריה ומעולם האמנות. דגש נוסף ישים הקורס באופנים המגוונים שבהם האמנות מתערבת במציאות החברתית כדי לתרום לתיקונה.

הנושאים שילמדו בקורס:

א. תיאוריות ומושגי יסוד בתחומים הבאים: פמיניזם, חקר מגדר, אמנות ויהדות בנות־זמננו.

ב. האופן הייחודי שבו האמנות היהודית הפמיניסטית תורמת לשדות האמנות ולחברות שבתוכם היא נוצרת.

ג. קורות חייהן ויצירותיהן של אמניות יהודיות חשובות כמו ג'ודי שיקגו, מרים שפירו ומירל לדרמן־יוקלס.

ד. מגמות שעדיין לא קיבלו מקום מרכזי בעולמות האמנות, למשל תנועת האמנות היהודית הפמיניסטית־הדתית ואמנותן של יוצרות שהיגרו לישראל.

ה. סוגיות של פמיניזם ומגדר באמנות העוסקת בשואה.

ו. אמנות נשים העוסקת בהצטלבויות שבין הגוף היהודי־האתני לזה המגדרי.

ז. המקום שקיבלו מגמות האקטיביזם החברתי והביקורת המוסדית בעולם האמנות היהודית הפמיניסטית.

ח. ההקשרים המגדריים של סוגיות ההגירה ומדינת הלאום כפי שהם מוצגים באמנות של מהגרות לישראל מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה.

What You Will Learn

  • תרומתן של אמניות ממוצא יהודי לעולם האמנות הפמיניסטית ולחברות היהודיות שבתוכם הן פועלות
  • מושגי יסוד בתחום האמנות הפמיניסטית
  • תיאוריות מתחומי דעת שונים שישמשו להבנת האמנות ומקומה בחברה
  • התבוננות ביצירות אמנות על רקע ההקשרים החברתיים, התרבותיים והדתיים שבתוכם הן נוצרו
  • ניתוח יצירות אמנות

Instructors

מור פרסיאדו

מור פרסיאדו דוקטור

דוד שפרבר

דוד שפרבר דוקטור

טל דקל

טל דקל דוקטור