Skip to main content
Support

תכנון לימודים הוראה והערכה

תכנון לימודים, הוראה והערכה בעידן של התפוצצות מידע הינו מלאכה מורכבת. קורס מבואי זה מציג נושאי ליבה מרכזיים הנוגעים לתכנון לימודים והערכה החל בגיל הגן ועד למסגרות הכשרה מקצועית ולימודים גבוהים.

Start Date: Dec 18, 2018
Duration: 8 שבועות | 3 שעות בשבוע
Price: Free

Course Description

חינוך ולמידה הם חלק בלתי נפרד מהציוויליזציה האנושית. כל חברה, מאז ימי קדם, שואפת לחנך את הדור הצעיר לאור הערכים הנתפסים כחשובים וכחיוניים לשימורה של החברה, ורואה זאת כמחויבות הכרחית להקנות לדור הצעיר את הידע, המיומנויות והכישורים הנחוצים לתפקוד באופן מיטבי בעולם המבוגרים. בעולם המודרני נעשו התהליכים של תכנון לימודים, הוראה והערכה מורכבים ביותר. בין שתכניות לימודים מפותחות במרכזים מקצועיים עתירי משאבים, ובין שהן מפותחות בבתי ספר או על-ידי המורים, משתנים רבים מעצבים את הנחות היסוד בבסיס המטרות, קביעת התכנים, דרכי ההוראה ואופני ההערכה של כל תכנית ותכנית.

בקורס זה נעסוק במורכבות העצומה של תכנון ופיתוח תכניות לימודים. נציג את הרקע לצמיחת התיאוריה של תכנון לימודים והשפעת התפתחות המחקר בתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והחינוך על תחום זה. נדון בהשלכות של התפוצצות הידע על תכנון הלימודים ונבחן גישות שונות המקובלות להתמודדות עם אוכלוסיות לומדים הטרוגנית, שהינה אחד האתגרים הקשים ביותר בפניהם ניצבות מערכות חינוך. נציג טכנולוגיות למידה מפרספקטיבה היסטורית ונתוודע לסוגיות ולאתגרים המרכזיים הכרוכים בשילוב יעיל של טכנולוגיות במערכות חינוך והטמעתן. נציג את האתגרים והמורכבות בתהליכי הערכה בחינוך, ונדון באופני ההערכה המקובלים, מושאי ההערכה, ובכלי ההערכה מסורתיים וחלופיים של לומדים.

הקורס בנוי מהרצאות וידאו שמועברות בעברית, קישורים לספר הקורס ולתכנים נוספים, דיונים, ושאלות ומשימות אינטראקטיביות.

הקורס מיועד לפרחי הוראה במכללות למורים ובבתי ספר לחינוך, כמו גם למתכשרים להוראה במסגרות של הסבת אקדמאיים. בנוסף הוא עשוי לעניין גם מורים בפועל, מנהלי בתי ספר והורים.

הקורס הוא מבואי בסיסי, ואינו מצריך ידע קודם.

הקורס פותח באוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם סמינר הקיבוצים.

What You Will Learn

  • על ה"מה" ועל ה"איך" בתכנון לימודים
  • האתגרים בתכנון לימודים לאוכלוסיות לומדים רבגוניות
  • מטרות-על, מטרות בתכניות לימודים ומטרות התנהגותיות
  • תיאוריות הוראה-למידה
  • טכנולוגיות למידה מפרספקטיבה היסטורית, הטמעת טכנולוגיות במערכות חינוך ולמידה
  • הערכה בחינוך: מושאיה, סוגיה ומורכבותה, כלי הערכה מסורתיים וחלופיים

Instructors

שרה גורי-רוזנבליט

שרה גורי-רוזנבליט פרופסור

יורם עשת

יורם עשת פרופסור

דובי וייס

דובי וייס דוקטור

מיכל לוי-קרן

מיכל לוי-קרן דוקטור

אירית לוי-פלדמן

אירית לוי-פלדמן דוקטור

Enroll