Skip to main content

ביואתיקה – מה נכון וראוי לעשות בטיפול ובמחקר רפואי

האם נכון להמשיך לטפל באלפי פליטים סורים ובפצועי מדינת אויב? האם ייתכן שייערכו ניסויים בחיילי צה״ל ללא הסכמה? האם הורים רשאים למנוע טיפול מילדם על רקע האמונה שלהם? אלו מקצת הדילמות הרפואיות שננתח בקורס לפי כללי הביואתיקה

Start Date: ארכיון - פתוח לצפיה
Duration: 14 שבועות ו-4 שעות בשבוע
Price: Free

Course Description

הקורס יקנה ידע ויכולות בביואתיקה בהתבסס על חמישה עשר עקרונות האתיקה כפי שפורסמו ב- "הצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות האדם" של אונסקו. חומר ההוראה יהיו פרסומים באינטרנט של המרכז לבריאות משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה ומאמרים מדעיים העוסקים בביואתיקה. כל שעור עוסק באחד מהעקרונות של ההצהרה. הסטודנטים יתבקשו לדון בתאורי מקרים אמיתיים כפי שפרסמו בפרסומים של אונסקו לעיל, מאמרים, וכן גם בפסקי דין העוסקים בביואתיקה, להציע תאורי מקרים מהקהילה, ולהציע רעיונות וביקורת המתיחסים לעקרונות הביואתיקה מחד ולפתרונות למעשה כפי שתוארו בספרי תאורי המקרים. סטודנטים לתואר שני יתבקשו לפתח תוכנית מחקר אפשרית בביואתיקה. בסיום הקורס יהיה על הסטודנטים לדעת לזהות נושאים אתיים ברפואה, טיפול במצבי בריאות ובמדעים. יהא עליהם לדעת לספק צידוק הגיוני להחלטות אתיות ולהיות מסוגלים ליישם עקרונות אתיים של ההצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות אדם.

What You Will Learn

  • נלמד מה הם העקרונות של ההצהרה האוניברסלית של אונסקו של אתייקה וזכויות אדם נדון במקרים אמתיים שבהם התעוררה שאלה אתית
  • נלמד להעריך את המורכבות של החלטות אתיות בבריאות ורפואה
  • נלמד לבחון ולהבין העקרונות האתיים של ניסיונות בחיות וניסויים בבני אדם
  • בסיום הקורס יהיה על הסטודנטים לדעת ולזהות נושאים אתיים ברפואה, טיפול במצבי בריאות ובמדעים.

Instructors

שי לין

שי לין פרופסור

הקורס יקנה ידע ויכולות בביואתיקה בהתבסס על חמישה עשר עקרונות האתיקה כפי שפורסמו ב-"הצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות האדם" של אונסקו. חומרי ההוראה יהיו פרסומים באינטרנט של המרכז לבריאות משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה ומאמרים מדעיים העוסקים בביואתיקה. כל שיעור עוסק באחד מהעקרונות של ההצהרה. הסטודנטים יתבקשו לדון בתיאורי מקרים אמיתיים, מאמרים וכן גם בפסקי דין העוסקים בביואתיקה, להציע תאורי מקרים, רעיונות וביקורת המתיחסים לעקרונות הביואתיקה. בסיום הקורס יהיה על הסטודנטים לדעת לזהות נושאים אתיים ברפואה וטיפול במצבי בריאות. יהא עליהם לדעת לספק צידוק הגיוני להחלטות אתיות ולהיות מסוגלים ליישם עקרונות אתיים של ההצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות אדם. הקורס מיועד ללומדים לתואר ראשון או לתארים מתקדמים הקורס מתבסס על עקרונות האתיקה של אונסקו במסגרת המרכז לבריאות משפט ואתיקה וקתדרה של אונסקו באוניברסיטת חיפה.השעורים ילוו בדיונים ודו שיח ברשתות חברתיות ובפורומים.
Enroll