linkedin facebook twitter youtube logo-edx
Skip to main content

ביואתיקה

אוניברסיטת חיפה

הקורס יקנה ידע ויכולות בביואתיקה בהתבסס על חמישה עשר עקרונות האתיקה כפי שפורסמו ב-"הצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות האדם" של אונסקו. חומרי ההוראה יהיו פרסומים באינטרנט של המרכז לבריאות משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפה ומאמרים מדעיים העוסקים בביואתיקה. כל שיעור עוסק באחד מהעקרונות של ההצהרה. הסטודנטים יתבקשו לדון בתיאורי מקרים אמיתיים, מאמרים וכן גם בפסקי דין העוסקים בביואתיקה, להציע תאורי מקרים, רעיונות וביקורת המתיחסים לעקרונות הביואתיקה. בסיום הקורס יהיה על הסטודנטים לדעת לזהות נושאים אתיים ברפואה וטיפול במצבי בריאות. יהא עליהם לדעת לספק צידוק הגיוני להחלטות אתיות ולהיות מסוגלים ליישם עקרונות אתיים של ההצהרה האוניברסלית על ביואתיקה וזכויות אדם. הקורס מיועד ללומדים לתואר ראשון או לתארים מתקדמים הקורס מתבסס על עקרונות האתיקה של אונסקו במסגרת המרכז לבריאות משפט ואתיקה וקתדרה של אונסקו באוניברסיטת חיפה.השעורים ילוו בדיונים ודו שיח ברשתות חברתיות ובפורומים.

  1. Course Number

    ביואתיקה – מה נכון וראוי לעשות בטיפול ובמחקר רפואי
  2. Classes Start

    ארכיון - פתוח לצפיה
  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    04:00
Enroll